Friday, 25/06/2021 - 11:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 


Số: 109/KH-TMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thị trấn Hùng Sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên CBGV mầm non năm học 2016 - 2017

 


Căn cứ vào thông tư Số: 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;

Căn cứ Quyết định Số: 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/1/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thông tư Số: 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào công văn Số: 560/KH- PGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của phòng GDĐT Đại Từ về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở  năm học 2016- 2017 ;

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

Trường mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2016- 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. YÊU CẦU

1. Đảm bảo cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng theo chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Bồi dưỡng những vấn đề mới, thực tiễn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đang gặp khó khăn, đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm học trước và năm học này.

3. Phát huy vai trò nồng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân. Học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên.

4. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại và đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên cuối năm học.

III. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.

IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:

1. Khối kiến thức bắt buộc:

1.1.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Phối hợp với trường tiểu học, trường THCS tham mưu với Đảng ủy thị trấn mời Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai các nội dung sau:

Bao gồm: Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Những vấn đề lý luận cơ bản; Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước cũng như địa phương để vận dụng sáng tạo và phù hợp vào công tác giảng dạy. Tham gia viết bài thu hoạch về học tập nghị quyết XII nộp trước 30/8/2016

Bài thu hoạch của CBQL, giáo viên bài thu hoạch là kết quả điểm thành phần của bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GDĐT) gồm:

- Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng cho trẻ học bán trú tại trường mầm non

- Phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì cho trẻ em mầm non

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động GD phát triển nhận thức cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi ở trường MN

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ MN

- GD kĩ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ MG vào lớp 1

2. Khối kiến thức tự chọn: 

* Giáo viên.

- Module 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ – những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về PT thẩm mĩ

- Module 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 6 tuổi               

- Module 11: Tư vấn cho các bậc cha mẹvề chăm sóc giáo dục trẻ từ 3-36 tháng tuổi  

- Module 12: Tư vấn cho các bậc cha mẹvề chăm sóc giáo dục trẻ từ 3-6 tuổi                                                

* Cán bộ quản lý

- Module 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ – những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về PT thẩm mĩ

- Module 6: Chăm sóc trẻ mầm non.

- Module 13: Phương pháp tư vấn giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội.

- Module 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non.

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng phó hiệu trưởng giáo viên mầm non.

V. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:

Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được duyệt và kết quả đạt được của nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3

Xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên gồm 4 loại: Loại Giỏi, loại khá, loại trung bình, loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá xếp loại kết quả BDTX:

2.1. Hình thức đánh giá kết quả BDTX:

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng BDTX vào quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau:
+ Tiếp thu kiên thức và kỹ năng quy định trong mục đích nội dung chương trình tài liệu BDTX (5 Điểm)

+ Vận dụng kiến thức BDTX và hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 Điểm)

2.2.Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi Module thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX:

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên.

Kết quả xếp loại BDTX như sau:

a) Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

b) Loại Khá  nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

c) Loại Giỏi nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

 Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

Báo cáo phòng  giáo dục và Đào tạo để cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX. Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

VIII. Quy định hồ sơ

 1. Cá nhân:

- Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên và sinh hoạt chuyên môn;

- Tài liệu theo từng nội dung (đã đăng ký) quy định;

- Sổ kế hoạch BDTX cá nhân. 

2. Tập thể

- Kế hoạch BDTX của trường;

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng;

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIÊN

1. Ban Giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường, triển khai tổ chức thực hiện tới toàn thể giáo viên;

- Tổ chức cho giáo viên đăng ký các mô đun bồi dưỡng thường xuyên trong năm học;

- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn và của giáo viên

- Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên và tổ chuyên môn;

- Nhà trường tổ chức đánh giá tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX về phòng giáo dục và Đào Tạo trước ngày 20/5/2017

2. Đối với tổ chuyên môn:

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo nhà trường trước ngày 30/9/2016;

- Tổ chức cho giáo viên đăng ký các Module bồi dưỡng thường xuyên trong năm học;

 - Duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên; đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra  đối với các giáo viên trong tổ;

- Tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo nhà trường;

3. Đối với giáo viên:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của tổ chuyên môn và nhà trường;

- Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 của ban giám hiệu trường mầm non Hoa sen, đề nghị các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên phối hợp thực hiện./.

 

  Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT( B/c);

- Trường MN ( T/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Hương

 

KẾ HOẠCH BDTX THEO THÁNG

( Theo Kế hoạch số 109/KH – TrMN ngày 22/9/2016 của trường mầm non Hoa Sen)

 

A

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG I (30 tiết /năm học/người)

 

 

TT

Nội dung

 

Số tiết

Số người tham dự

Thời gian

thực hiện

Điều chỉnh bổ sung

1

Nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2016

10 tiết

30

Tháng 8/2016

 

2

Các Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

(10 tiết).

10 tiết

30

Tháng8/2016 và các tháng trong năm

 

3

Triển khai chỉ thị nhiệm vụ năm học, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT

10 tiết

30

Tháng 9/2016 và các tháng trong năm

 

B

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG II: Kiến thức bắt buộc (30 tiết/ năm học/ 1 giáo viên)

 

1

Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng cho trẻ học bán trú tại trường mầm non

5 tiết

24

Tháng 10/2016

 

 

2

Phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì cho trẻ em mầm non

- Lý thuyết

- Thực hành)

 

 

 

 

3

2

24

Tháng 11/2016

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động GD phát triển nhận thức cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi ở trường MN

- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

 

 

5

2

 

24

Tháng 12/2016

 

 4

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ MN

- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

05

03

 

 

24

 

Tháng 1,2/2016

 

5

GD kĩ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ MG vào lớp 1

-         Lý thuyết

-         Thực hành

 

 

 

 

3

2

24

Tháng 2,3/2016

 

C

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG III: Kiến thức tự chọn

 (60 tiết/ năm học/ 1 giáo viên)

 

 

 

Nội dung do giáo viên tự chọn

Số  tiết

Số người tham dự

Thời gian

thực hiện

Điều chỉnh bổ sung

1

* Module 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ – những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về PT thẩm mĩ

- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

 

6T

9T

 

 

 

24

Tháng 11,12/2016

 

 

 

2

Module 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 - 6 tuổi               

 - Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

6T

9T

 

 

24

 

 

Tháng 1,2/2016

 

3

Môđun 11: Tư vấn cho các bậc cha mẹvề chăm sóc giáo dục trẻ từ 3-36 tháng tuổi                                                 - Thực hành- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

 

6T

9T

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Tháng 3/2017,

 

 

4

Môđun 12: Tư vấn cho các bậc cha mẹvề chăm sóc giáo dục trẻ từ 3-6 tuổi                                                

- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

6T

9T

 

 

 

24

Tháng 4/2017

 

D

 

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3 (60 tiết/năm học dành cho cán bộ quản lý)

 

1

*Module 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ - Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thẩm mĩ

 - Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

   

 

6T

9T

03

 

 

 

Tháng 11,12/2016

 

2

* Module 6: Chăm sóc trẻ mầm non.

- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

6T

9T

 

03

 

 

 

 

Tháng 1,2/2016

 

3

* Module 13: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội
- Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

     6T

9T

03

 

 

Tháng 03/2017

 

4

* Module 35: Phương pháp nghiên cứu hoa học giáo dục mầm non

 - Lý thuyết

- Thực hành

 

 

 

     6T

9T

03

 

 

Tháng 04/2017

 

 

Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên

 

 

Tháng 5/2017

 

Tổng hợp kết quả BDTX nộp phòng GD & ĐT Đại Từ

Trước 25/05/2017

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 38
Tháng 06 : 1.301
Năm 2021 : 9.878