Friday, 25/06/2021 - 10:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Ke hoach kiem tra noi bộ năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD ĐT ĐAỊ TỪ

PHÒNG GD ĐT ĐAỊ TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 

Số: 131 /QĐ- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 15 tháng 10  năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2016 – 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Thực hiện kế hoạch số 814/KH-PGDĐ ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Phòng GDĐT huyện Đại Từ về Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016 – 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH – TrMN ngày 20/9/2016 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch năm học 2016 – 2017 của trường mầm non Hoa Sen.

Xét năng lực của cán bộ giáo viên, nhân viên:

 

                                              QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập ban chỉ đạo kiểm tra công tác nội bộ trường học gồm các đồng chí có tên sau:

1. Bà: Trương Thị Hương                              Hiệu trưởng                             Trưởng ban

2. Bà:  Trần Thị Quý                           P. Hiệu trưởng               Phó ban

3. Bà: Hoàng Thị Thảo                       P. Hiệu trưởng               Phó ban

4. Bà: Đặng Thị Nhiễu                       GV CTCĐ – TT tổ 3     Ủy viên

5. Bà: Hoàng Hải Yến                         GV Ban thanh tra ND    Ủy viên

6. Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân           GVTổ trưởng tổ 1                   Ủy viên

7. Bà: Bùi Thị Hương                          Gv Tổ trưởng tổ 2                   Ủy viên

8. Bà: Hoàng Thị Nhung                     GVTổ trưởng tổ VP       Ủy viên

9. Bà: Phạm Thị Chi                                     GV Bí thư Chi đoàn       Ủy viên

10. Bà: Đường Thị Thanh Hoa            Kế toán                          Ủy viên

11. Lương Thị Phương                            GV Thư ký HĐ               Ủy viên

Điều 2:  Ban kiểm tra nội bộ nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường năm học 2016 - 2017.

 Điều 3: Các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.                                                                                 

       Nơi nhận:                                                                                   

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Như điều 1 (t/h);

- Lưu: VP.

 

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                   Trương Thị Hương

 

                                                                                             

PHÒNG GD ĐT ĐAỊ TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 

Số: 132 /KH - TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 15  tháng 10  năm 2016

 

PHÒNG GD& ĐT ĐAỊ TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 

Số:        /QĐ-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thị trấn Hùng Sơn, ngày …… tháng 9 năm 2015

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017

 

 


Thực hiện kế hoạch số 814/KH-PGDĐ ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Phòng GDĐT huyện Đại Từ về Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016 – 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH – TrMN ngày 20/9/2016 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch năm học 2016 – 2017 của trường mầm non Hoa Sen.

Trường Mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học 2016 – 2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Trường mầm non Hoa Sen là trường nằm ở trung tâm của huyện Đại Từ. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.  Trường có đội ngũ GV đạt chuẩn 100%, số CBGV trên chuẩn là 26/30 = 86,6%; .Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nên đã thu hút được 95 - 100% trẻ từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn ra lớp. Đặc biệt trong những năm gần đây, trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Công tác thanh tra nội bộ trong nhà trường được sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của phòng GD&ĐT  huyện Đại Từ, có tài liệu hướng dẫn và tham khảo đầy đủ.

2. Khó khăn:

- Số lượng trẻ huy động ra lớp tăng so với cùng kỳ năm trước, cơ sở vật chất mới chỉ đáp ứng được với nhu cầu tối thiểu, so với năm học trước còn thiếu 2 phòng học nên phải sử dụng phòng chức năng làm phòng học

- Nhà trường  thiếu: giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng so với quy định

- Giáo viên còn trẻ, đa số đang trong độ tuổi sinh đẻ, việc thiếu GV đứng lớp cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Giúp cho cá nhân, tập thể thấy rõ những tồn tại, khiếm khuyết trong các hoạt động chuyên môn, đoàn thể, việc thực hiện quy chế chuyên môn, nghiệp vụ để đưa ra những biện pháp khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh của cá nhân. Tập thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Coi đây là một việc làm thường xuyên và liên tục để nâng cao chất lượng CSGD trẻ.

3. Qua công tác kiểm tra, thanh tra, rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt những công việc tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

4. Tất cả các cá nhân, tập thể, đặc biệt là đội ngũ quản lý tổ chuyên môn, các đoàn thể bám sát kế hoạch của trường tích cực tự giác thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Mỗi thành viên: Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, trưởng các ban đoàn thể lập kế hoạch kiểm tra cụ thể theo từng tuần, từng tháng. Mỗi tháng kiểm tra toàn diện ít nhất 1 GV. Các tổ trưởng căn cứ vào kế hoạch tổng thể để triển khai lập kế hoạch thực hiện cho tổ mình. Các đoàn thể lập kế hoạch cho cả năm học.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tổ chức:

- Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ, ra quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ gồm 11 đồng chí.

- Kiện toàn Ban thanh tra nhân dân gốm 03 đồng chí.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường trong năm học 2016 – 2017.

- Dự lớp tập huấn công tác thanh tra tại Phòng GD&ĐT, bổ xung các tài liệu về công tác thanh kiểm tra.

2. Nội dung kiểm tra nội bộ:

2.1. Kế hoạch phát triển giáo dục:

- Kiểm tra về số trẻ trên địa bàn, số trẻ ra lớp. Việc duy trì sĩ số trẻ đến trường. Công tác điều tra phổ cập mầm non 5 tuổi.

- Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về số lượng và chất lượng ở từng khối lớp.

2.2. Kiểm tra về các nhiệm vụ của kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên.

- Việc thực hiện chương trình,kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, biện pháp thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và kết quả đạt được của trẻ

+ Thực hiện chương trình dạy ở các khối lớp.

+ Kế hoạch dạy theo chương trình dạy ở từng khối lớp.

+ Thực hiện quy chế chuyên môn, nề nếp dạy học.

+ Đổi mới phương pháp dạy học.

+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

2.3. Kiểm tra việc xây dựng, triển khai và thực hiện các Kế hoạch:

- Kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Kế hoạch “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

-  Kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Kế hoạch năm học 20156– 2017.

- Kế hoạch thực hiện UDCNTT.

- Các Kế hoạch khác…

2.4. Kiểm tra về việc xây dựng, sử dụng đội ngũ giáo viên.

- Hoạt động của tổ: Việc xây dựng tổ chuyên môn, thao giảng, dự giờ, xử dụng và phân công giáo viên đứng lớp.

- Các hoạt động phối hợp của tập thể sư phạm nhà trường trong việc thực hiện giáo dục, giảng dạy của trường và công tác bồi dưỡng giáo viên.

- Việc thực hiện chế độ chính sách, quy chế chuyên môn, cải thiện đời sống cho cán bộ giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng chuẩn nghề nghiệp GVMN.

- Kiểm tra việc tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN và đánh giá công chức hàng năm.

- Kiểm ra việc thực hiện chế độ chính sách đối vơi CBGV, nhân viên trong nhà trường.

- Kiểm tra kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5 Kiểm tra về việc xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- KT việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, bảo quản và sử dụng tài sản của trường, lớp hợp lý, có hiệu quả.

- Cách bố trí, sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp hợp lý, đảm bảo an toàn, vệ sinh, thoáng mát, đủ ánh sáng cho lớp học.

- Cảnh quan sư phạm của nhà trường bố trí sáp xếp hợp lý: Cây bóng mát, vườn hoa, góc thiên nhiên các lớp…

2.6. Kiểm tra việc tự đánh giá trường mầm non

- KT duy trì thực hiện kết quả tự đánh giá trường mầm non báo cáo đúng hạn.

2.7. Hiệu trưởng tự  kiểm tra công tác quản lý:

Hiệu trưởng tự kiểm tra đánh giá:

- Công tác kế hoạch (Kế hoạch hoá) chỉ đạo và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học theo năm, kỳ, tháng, tuần.

- Công tác tổ chức, nhân sự.

- Công tác chỉ đạo.

- Công tác kiểm tra.

- Lề lối làm việc, tác phong của hiệu trưởng.

3. Chỉ tiêu và hình thức kiểm tra nội bộ năm học 2016 – 2017

- Kiểm tra 100% hoạt động của giáo viên, nhân viên( KT đột xuất )

- Kiểm tra toàn diện 30 % GV; Kiểm tra chuyên môn 70% GV

- Kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề, phong trào thi đua

- Kiểm tra lớp học, kế hoạch hoạt động (giáo án)

- Kiểm tra từng mặt: vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh môi trường.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

- Kiểm tra thực hiện công tác tài chính thường xuyên.

4. Công tác tác tiếp dân, phụ huynh:

- Bố trí địa điểm tiếp nhân dân, phụ huynh, thực hiện đúng quy trình, lắng nghe phản  ánh của nhân dân, phụ huynh để phân loại các sự việc, giải quyết kịp thời đúng với thẩm quyền của nhà trường.

5. Công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện luật phòng, chống tham nhũng trong trường mầm non, thực hiện tốt ba công khai trong giáo dục. Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch mọi hoạt động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với ban giám hiệu:

- Căn cứ vào nhiệm vụ trong tâm của nhà trường xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai tới 100% CBGV,NV ( Có Kế hoạch cụ thể từng tháng kèm theo).

-  Trên nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời nhằm mục đích ngăn ngừa những sai phạm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những sai sót, đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại đơn vị.

- Chủ động thời gian cho hoạt động kiểm tra của đơn vị.

- Thực hiện mọi thông tin Báo cáo kịp thời với các cấp.

2. Đối với giáo viên, nhân viên:

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao để thực hiện công việc một các có hiệu quả.

- Thường xuyên phối hợp với giáo viên tại lớp, tăng cường nâng cao ý thức phát hiện các sự việc làm mất an toàn cho trẻ, cô, nhà trường báo cáo với Ban chỉ đạo để giải quyết kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường mầm non Hoa Sen năm học 2016 – 2017. Yêu cầu toàn thể CBGV,NV thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Ban kiểm tra nội bộ (t/h);

- Lưu: VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị  Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG KIỂM TRA NỘI BỘ

 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Theo Kế hoạch số: 132/ KH – TrMN ngày 15/10/2016 của trường MN Hoa Sen)

 

STT/ Tháng

Nội dung kiểm tra

Người thực hiện

Ghi chú

 8/2016

- KT việc điều tra trẻ trên địa bàn, công tác điều tra phổ cập.

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT cơ sở vật chất toàn trường.

- KT CSVC khai giảng, Trung thu

- KT về các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi các lớp và của trẻ.

 

- BGH

- Ban TTND

- GV tại các lớp

 

 

 

 

 

 

 

9/2016

- KT sĩ số trẻ đến trường.

- KT hợp đồng mua thực phẩm

- KT ATVSTP

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT điều kiện các lớp sau khai giảng (trang trí lớp - đồ dùng của cô và trẻ).

- KT SK trẻ lần 1.

-  KT việc lập kế hoạch thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

- KT tài chính đợt 1, các khoản thu thoả thuận.

- KT tài sản của trường.

- KT hồ sơ KH cá nhân và KH tổ.

- KT chuyên môn theo kế hoạch

- KT tổ chức bữa ăn, tổ chức ngủ, các thao tác quy trình vệ sinh

 

- BGH

-  Tổ trưởng, Giáo viên

 

10/2016

- KT chuyên môn, toàn diện GV.

- KT HỒ sơ sổ sách của cô và trẻ.

- KT thực hiện chủ đề, trang trí lớp.

- KT Tổng hợp  sức khỏe trẻ lần 1

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT thao giảng của giáo viên

- Đón đoàn kiểm tra CT GDMN và phổ cập GDMN 5 tuổi

- KT việc sử dụng bộ công cụ đánh giá sự PT của trẻ 5 tuổi theo ND bộ chuẩn

- KT thực hiện các chuyên đề.

- BGH

-  Tổ trưởng, Giáo viên

- Ban TTND

 

11/2016

- KT CM, toàn diện

- KT trang trí lớp theo chủ đề

- KT  hồ sơ chéo của GV thi đua đợt1

- KT CSVC thi GVDG cấp trường.

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT chuyên đề

- KT tổ chức bữa ăn, tổ chức ngủ, các thao tác quy trình vệ sinh

 

- BGH

-  Tổ trưởng, Giáo viên

- Ban TTND

 

12/2016

- KT chuyên môn + toàn diên GV

- KT ATVSTP bếp ăn bán trú

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT tổ chức bữa ăn, tổ chức ngủ, các thao tác quy trình vệ sinh

KT tập luyện HKMN

- KT việc sử dụng bộ công cụ đánh giá sự PT của trẻ 5 tuổi theo ND bộ chuẩn

KT hồ sơ đợt 2.

- KT SK trẻ  lần 2

- KT thao giảng đợt 2

- KT chất lượng trẻ HK I.

- KT hồ sơ dân chủ.

- Thi bộ hồ sơ tốt lần 1.

- Thi đồ dùng đồ chơi tự làm lần 1

- KT rà soát  chứng từ thu chi tài chính năm 2015, các khoản thỏa thuận…

- BGH

-  Tổ trưởng,

- Ban TTND

- Ban đại diện cha mẹ học sinh

 

1/2017

- KT chuyên môn, toàn diện GV

- KT sĩ số và nề nếp các lớp

- KT việc thực hiện kế hoạch học kỳ II.

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT quyết toán thu chi HK I.

- KT sơ kết thi đua đợt 2, Thực hiện thi đua đợt 3.

- KT CSVC  tổ chức  “Bé vui hội xuân”

- BGH

- Tổ trưởng

- Ban TTND

 

 

2/2017

- KT chuyên môn, toàn diện GV.

- KT thi “Bé vui hội xuân”

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT việc bảo quản CSVC Nghỉ Tết nguyên đán

- KT thực hiện chuyên đề

- KT thực hiện tổ chức các hoạt động.

- BGH

- Tổ trưởng

- Ban TTND

 

 

3/2016

- KT cơ sở vật chất  tổ chức HKMN

- KT hồ sơ dân chủ GV

- KT thao giảng đợt 3

- KT Thi Bé khéo tay

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT toàn diện, chuyên môn GV

- KT nội dung Tổ chức ngày  8/3

- BGH

- Tổ trưởng

- Ban TTND

 

4/2017

- KT tập c.trình VN tổng kết năm học

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT chuyên môn + toàn diên GV

- KT việc đánh giá trẻ các độ tuổi.

- KT thực hiện “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Khám SK trẻ lần 2

- KT việc thực hiện chủ đề, chuyên đề.

 

- BGH

- Tổ trưởng, GV

- Ban TTND

 

 

 

 

 

 

5/2017

- KT thực hiện nhiệm vụ năm học (các chỉ tiêu thi đua)

- KT chất lượng trẻ khối mẫu giáo.

- Kiểm tra CSVC, thiết bị đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ…

- KT đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, hiệu phó, GV, đánh giá công chức…

- KT hồ sơ trẻ 5 tuổi

- KT tài chính cuối năm học các khoản thỏa thuận

- KT CSVC cuối năm học.

- KT kế hoạch tổ chức tổng kết năm học và QTTN 1/6.

 

- BGH

-Tổ trưởng

- Ban TTND

- Giáo viên

- Ban đại diện cha mẹ học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                            

                                                                                     

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 38
Tháng 06 : 1.300
Năm 2021 : 9.877