Tuesday, 06/12/2022 - 08:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn Hùng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN HÙNG SƠN                                                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

                     *                                                                                                 TT Hùng Sơn, ngày 20 tháng 07 năm 2020

                 Số: 229 - KH/CB                         

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn Hùng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 11/6/2020 của Đảng ủy Thị trấn Hùng Sơn về việc Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn Hùng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Chi bộ trường mầm non Hoa Sen xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền tới 100% Cán bộ, đảng viên, nhân viên nắm được những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong các Chỉ thị của Ban TW Đảng khóa XII.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng ủy Thị Trấn Hùng Sơn triển khai tới 100% CBGV,NV. Từ đó nâng cao nhận thức xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn của từng vị trí việc làm trong nhà trường.

2. Yêu cầu

Tất cả cán bộ, đảng viên, nhân viên phải tham gia đầy đủ, tập trung học tập nghiêm túc; kết hợp nghe giới thiệu trên văn phòng với thảo luận tự nghiên cứu là chính nhằm nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Vì vậy, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia nghiên cứu học tập, quán triệt đầy đủ.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1.Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong các chỉ thị của ban Bí thư TW  Đảng khóa XII:

- Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

- Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

2. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Hùng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chương trình hành động thực hiện của chi bộ.

III. HÌNH THỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

  1. Hình thức học tập, quán triệt

- Tổ chức học tập tập chung; tự nghiên cứu tài liệu.

2. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu vào lúc 7giờ 30 (Thứ 6)  ngày 24/7/2020.

3. Địa điểm: Tại văn phòng trường mầm non Hoa Sen

5. Thành phần: Toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhân viên trong toàn trường.

6 Người triển khai: Đ/c Trương Thị Hương -  Bí thư chi bộ.

7. Chương trình như sau:

Từ 7h30 đến 10h30: Nghe trình bày tóm tác các nội dung.

- Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

- Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Từ 10h30 đến 11h30:  nghe trình bày nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Hùng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện của chi bộ.

8. Tài liệu Hội nghị

- Các chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Hùng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động thực hiện của chi bộ.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Chi bộ xây dựng Kế hoạch, các chỉ thị, Nghị quyết để tổ chức triển khai tại chi bộ.

2.Thông báo thời gian tổ chức đến toàn thể cán bộ,  đảng viên, nhân viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc.

3. 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia học tập.

4. Sau khi tổ chức báo cáo Đảng ủy Thị trấn Hùng Sơn kết quả học tập.

5. Đang bài trang thông tin điện tử của nhà trường về việc triển khai học tập.

6. Tham mưu Đảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn Hùng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Của chi bộ trường mầm non Hoa Sen, yêu cầu các đ/c cán bộ, Đảng viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy TT Hùng Sơn  (Để báo cáo);

-  Chi bộ Trừng MN ( Thực hiện);

- Lưu: VT.

T/M BAN BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

Trương Thị Hương

 

 

 

                                                                  

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 326
Tháng 12 : 1.249
Năm 2022 : 37.043